[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    


เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องเรียนอาคาร 1
ผู้เขียน : สวิชญา หัสคำ
พุธ ที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
เข้าชม : 144


 

ประกาศโรงเรียนวัดบางด้วน

เรื่อง  สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องเรียนอาคาร 1

ประจำปีงบประมาณ 2558

…………………………………………………………

          ด้วยโรงเรียนวัดบางด้วนโดย นายพงษ์ระวี มูลภักดี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางด้วน ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2546 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการพัสดุ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องเรียนอาคาร 1 จำนวน 1 รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 760,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

          1.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว  

         2.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

          3.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

          4.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนวัดบางด้วน ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          5.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

          6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

          7.คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.) ณ โรงเรียนวัดบางด้วน และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่โรงเรียนวัดบางด้วน ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2384-3287 ในวันและเวลาราชการ

  

              ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

 

                                                    ลงชื่อ....................

                                                          (นายพงษ์ระวี มูลภักดี)

                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางด้วน ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องเรียนอาคาร 1 11 / ก.พ. / 2558
      สอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558 8 / ธ.ค. / 2557


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก
    
หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :0238 87