[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
    

      ข้อมูลการจัดชั้นเรียน
 

 
  
 
                     ระดับชั้น
 
เพศ
 
     
 
     รวม
 
ชาย
 
หญิง
 
อนุบาลปีที่ 1
 
อนุบาลปีที่ 2
 
2
 
2
 
1
 
2
 
3
 
4
 
รวม
 
4
 
3
 
7
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
8
 
10
 
4
 
7
 
5
 
7
 
3
 
3
 
4
 
3
 
2
 
7
 
11
 
13
 
8
 
10
 
7
 
14
 
รวม
 
41
 
22
 
63
 
จำนวนนักเรียนทั้งหมด
 
45
 
25
 
70

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 รวม        8   ห้องเรียน

 

                                            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6     จำนวน    6   ห้องเรียน

 

                                            ชั้นอนุบาล 1 – 2               จำนวน    2   ห้องเรียน

 

 

 

ข้อมูลการจัดชั้นเรียน

 

                   
หมู่ 6 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ :0238 87